O NÁS

Místní knihovna ve Valašské Bystřici

      Navštívíte -li obec Valašskou Bystřici v pondělí nebo ve čtvrtek, naskytne se vám možnost zajít a využít služeb místní knihovny. A uvidíte, že vaše návštěva bude stát za to.

V prvním poschodí místní Hasičské zbrojnice najdete tři útulné místnosti plné knih a časopisů, vybavené moderní výpočetní technikou a přivítá vás pan knihovník.

      knihovnaHistorie místní knihovny se začala odvíjet někdy ve třicátých letech 20. sto-letí. V té době knihovna sídlila ve staré škole (dnes budova pošty) a vlastnila knihy jen pro dospělé čtenáře. Pro děti se půjčovalo odděleně ve škole „U kos-tela“ a „Na pasekách“. Dnes si mohou děti i dospělí půjčovat knihy a časopisy či vyhledávat informace na Internetu společně. 

       Za dobu své existence čekalo místní knihovnu časté stěhování. Ze staré školy byla v roce 1936 přestěhována do suterénu nové školy, později opět přemístěna do přízemí nově postavené Hasičské zbrojnice, odtud se vrátila zpět do budovy dnešní pošty. Tady sídlila knihovna do roku 1981, kdy se za přispění bývalé-ho Místního národního výboru přestěhovala do současného svého působiště zrenovovaných místností v prvním poschodí Hasičské zbrojnice.   

      Ke každé knihovně patří i knihovníci, kteří se starají o potřeby svých čtenářů. Stejně tak to je i ve Valašské Bystřici. Z těch, kteří se zapsali do podvědomí svých čtenářů, bychom neměli zapomenout na řídícího učitele obecní školy „U kostela“ pana Metoděje Janču, který vedl knihovnu do začátku II. světové války, kdy tragicky zahynul.

Po něm převzal knihovnu pan učitel František Kulendík, který vedl knihovnu do konce II. světové války s menší přestávkou, kdy knihovna byla po vyhlášení stanného práva uzavřena.

Pan učitel Josef Pavela vedl knihovnu v letech 1945 až 1947. Po něm přišel pan učitel Jan Machula, který vedl knihovnu 12 let až do roku 1959, kterého vystřídala paní učitelka Ludmila Křenková a v roce 1966 pak pan učitel Bedřich Malina.

V roce 1971 převzal knihovnu pan poštmistr Alois Kašpar, který ji vedl až do roku 1981 a v té době se knihovna zapojila do soutěže „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“.

V roce 1981 nastoupila do knihovny knihovnice paní Anna Vráblová, která pokračovala ve snaze svých předchůdců o zpřístupňování co nejvíce informací, knih a časopisů všem zájemcům z řad obyvatel a návštěvníků obce Valašská Bystřice.

      Ve svých začátcích vlastnila místní knihovna něco okolo 400 až 600 svazků převážně zábavné literatury pro dospělé čtenáře. Dnes si mohou všichni zájemci z řad dětí i dospělých vybírat a půjčovat z 8 800 svazků knih, 20 titulů časopisů nebo vyhledávat informace na Internetu, který  mají  v knihovně k dispozici.

Z několika desítek zapsaných čtenářů v začátcích působení knihovny se rozrostl jejich počet na 400, z toho asi 180 děti do 15 ti let.

      Pro své čtenáře a ostatní zájemce z řad obyvatel obce připravila a připravuje setkání s různými zajímavými lidmi ať už z řad spisovatelů, básníků, ilustrátorů nebo regionálních osobností. Můžeme vzpomenout spisovatele Lubomíra Mana, Stanislava Rudolfa, Marii Podešvovou, Helenu Lisickou, Ivu Procházkovou, básníka Jiřího Žáčka, ilustrátorku Jolantu Lyskovou, paní Helenu Mičkalovou z Velkých Karlovic. Nesmíme zapomenout ani na úspěšnou besedu s bývalými knihovníky Janem Machulou a Bedřichem Malinou.

Pro děti základní a mateřských škol připravuje a provádí ve spolupráci s Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm řadu literárních besed a jiných akcí jako jsou např. besídky, soutěže, výstavy ap.

Knihovna se také zapojovala a zapojuje do různých oblastních, okresních nebo celorepublikových literárních soutěží. V poslední době to byly například soutěže „O valaššský zemňák „ a „ Jak přichází radost“. 

Od roku 1983 pracuje při místní knihovně také „Čtenářský kroužek“ z řad dětských čtenářů. Za dobu svého trvání jím prošlo okolo 500 dětí. Členové kroužku pomáhají při balení nebo řazení knih, výzdobě  knihovny  při určitých příležitostech, připravují pro své kamarády besídky, soutěže, zapojovali se do akcí, které pro čtenářské kroužky připravoval Klub mladých čtenářů při nakladatelství Albatros. Za svou činnost byl kroužek vždy velmi oceňován o čemž svědčí každoroční pozvání zástupců čtenářského kroužku na „Sjezd čtenářských kroužku KMČ“ do Prahy, kde přebírali pro svůj kroužek jako nejlepší v republice „Čestná uznání“.

Kroužek nejezdil jenom do Prahy. Zúčastňoval se i „Minisjezdů“ čtenářských kroužků v Rožnově pod Radhoštěm nebo sám organizoval „Setkání“ pro ostatní čtenářské kroužky z Rožnovská doma ve Valašské Bystřici.

      Za svou činnost byla místní knihovna v minulosti a je i v současnosti velmi dobře hodnocena. Získala mnoho ocenění z různých míst a organizací, v roce 1985 dokonce i nejvyšší knihovnický titul „Vzorná lidová knihovna“, který ji po zásluze a podle mínění všech uživatelů a občanů obce patří do dneška.